Høringssvar

Trafikplan 2030

DN Horsens indsendte 30. juni en kommentar til kommunens Trafikplan 2030. Horsens Kommune har i Kommuneplan 2013 en målsætning om at bevare, forbedre og forøge levesteder for dyr. Og den målsætning harmonerer slet ikke med Trafikplanen, hedder det i DN's kommentar.

Bemærkninger til TRAFIK 2030.

 Danmarks Naturfredningsforening, Horsens, (DN) hilser planen om løsninger for trafikken velkommen. Der er på visse tidspunkter af dagen trængselsproblemer i byen.

 Vi er så knap så begejstret for nogle af de løsninger, der foreslåes.

 Planen lægger overvejende vægten på biltrafikken. Cykelstier får nogle mio. og den kollektive trafik nogle smuler. 

 Byen vokser – og det vil man gerne – men er det så ensbetydende med, at al trafik skal ledes ind i midtbyen/centrum. De fleste andre større byer arbejder for det modsatte – det giver mere ro og trivsel i bymidten.

 DN vil koncentrere sine bemærkninger til følgende:

 

  1.  Fortsættelsen af den sydlige omfartsvej gennem Klokkedal og ned over Bollerstien, strandenge og fjorden
  2.  Supercykelstien over Nørrestrand.

 Sydlige omfartsvej gennem Klokkedal og ned over Bollerstien, strandenge og fjorden.

 I miljøvurdering i Kommuneplan 2013 skriver Horsens Kommune:

  • Kommunens målsætning er at bevare, forbedre og forøge levesteder for dyr og planter og derved arbejde for at fremme den biologiske mangfoldighed og beskytte naturressourcerne. Samtidig ønsker kommunen også at give borgerne mulighed for både at opleve og benytte naturen, herunder at arbejde for, at naturen kommer ind i byen ved at skabe grønnere bymiljø.

 

Omfartsvej fra Bjerrevej til Ove Jensens Alle harmonerer slet ikke med denne vision.

Vejen går gennem områder, der har – også i kommunens planlægningsgrundlag – betegnelserne Særligt værdifuldt landskab og Særligt værdifuldt natur. Derudover er der fortidsminder, fredskov, skovbyggelinie, fredning, § 3-strandeng og så lige en af vores første gang- og cykelstier, der forbinder byen med naturen i Boller.

 Vi kan uddybe skadevirkningerne:

  • Vejen vil have stor negativ betydning for sydbyens beboere, da den vil afskære dem adgangen til de nærrekreative områder i Klokkedal Skov og Boller Nederskov, selvom der anlægges passager til krydsning af motortrafikvejen, fordi det vil virke generende at skulle passere en støjende vej med hurtigt kørende trafik på en tur i naturen
  • Den nuværende stilhed, som opleves ved en tur i Klokkedal Skov, vil blive ødelagt af trafikstøj fra vejen, selvom der anlægges støjvolde.
  • Vejen vil have en permanent ødelæggende indvirkning på det smukke landskab mellem Klokkedal Skov og Boller Overskov samt på det flade strandenglandskab langs Horsens Fjord.
  • Vejen vil have negativ betydning for dyrelivet i området, da markerne mellem Klokkedal Skov og Boller Overskov er fourageringsområde for rådyrene i skovene, og ræve, grævlinge m.v. bevæger sig mellem de to skove. En motortrafikvej her skal afskærmes med trådhegn, da passerende dyr ellers vil kunne forårsage trafikuheld, og selvom der anlægges faunapassager, vil dyrenes frie bevægelighed blive stærkt reduceret.
  • Vejen vil have negativ indvirkning på områdets fugleliv. Strandengene er rasteområde for store mængder grågæs, og her er også registreret tilstedeværelse af bramgæs, kortnæbbede gæs og tajgasædgæs samt et stort antal vadefugle som klyde, lille præstekrave, hvidklire m.v. Anlægning af vejen vil betyde en indskrænkning af arealet og fortrænge fugle fra de berørte områder.
  • Afledning af overfladevand fra vejforløbet vil tilføre den kommende recipient salte, kulbrinter m.v., og hvis dette vand tilledes Klokkedal Å, vil det have negativ indvirkning på vandkvaliteten i åen, som jo er en vigtig gydeplads for havørred.

 Supercykelstien over Nørrestrand.

 Cykelstien bevæger sig gennem fredet område. Fredningen er fra 1983 og skal sikre at bevare arealernes landskabelige kvalitet og udvide offentlighedens adgang i området. Området er endvidere udlagt som Statens Vildtreservat, hvor al færdsel er forbudt fra 1. april til 15. juli af hensyn til ynglefuglene. I denne periode må man kun færdes på de eksisterende anlagte stier langs Nørrestrand, det vil sige på sydsiden. Den landskabelige kvalitet vil blive forringet ved at anlægge en cykelsti (uanset størrelse) gennem området. Cykelstien må gå i fredningens kant.

 Afsluttende bemærkninger

DN skal indtrængende indstille, at den sydlige omfartsvej gennem Klokkedal og strandengene udtages af planen dels af ovennævnte grunde, dels fordi vi også tvivler på, at den vil løse de trafikproblemer, der er. Alle bilerne ender jo inde ved Bilka-krydset og hvad så?

De øvrige tiltag i trafikplanen samt den nye motorvejsafkørsel i Hatting vil vel afhjælpe problemet, og man kunne ”vente og se”, så naturområder ikke ødelægges uden den store effekt – og der bruges rigtig mange penge - .

 Supercykelstien flyttes til fredningens kant.

 

Med venlig hilsen

 Lillian Sørensen